Chama accuses Lungu of affair with Mumbi Phiri is recorded phone call

Chama accuses Lungu of affair with Mumbi Phiri is recorded phone call

PF SG Chama is accusing president Lungu of having an affair with Mumbi Phiri and planning to flee Zambia should HH win. Sunday Chanda is accusing state House officials of failing to properly advise Lungu on his relationship with Mumbi Phiri and boasting that if PF loses, he will ‘talk’ to MPs Garry Nkombo or Mweetwa to save him
“Ngatwalusa uyu umwaka, inemkafumamo mu Zambia pantu HH takatuleke” – Chama.
President Lungu has been implicated in an adulterous relationship with his Party’s Deputy Secretary General Mumbi Phiri. According to the intercepted telephone conversation between the PF Secretary General (Davis Chama) and the PF Vice President for Media and Publicity (Sunday Chanda), the sexual relationship between the Head of State and his Party Deputy General Secretary started in Mach last year and has been growing ever since to the extent that it is threatening the marriage of the Mrs Phiri.

From the telephone conversation, Davis Chama is heard complaining to Sunday Chanda that the Head of State is going out with Mrs Phiri to the level that he has stopped considering him (Davis Chama) to a lot of PF functions in preference to his Deputy. Mr Chama is heard complaining that the President has been side lining him as of late and has been taking Mrs Phiri on his place for many party functions. Mr. Chama cited the time when the President went to New York on a hired plane and left him behind. He lamented that he was sad that despite pleading with the President to have him be in his entourage, he and Karzia Zulu were left behind. And when he went to St Ignatius Church to attend service on Sunday 3rd January 2016, the President gave him a cold shoulder and opted to travel with Mrs Phiri where the duo danced as though they were a married couple, much to the embarrassment of PF Members across the country.
“Iwe Chanda mwaice, ala cilecitika mupati yesu teti u temwe. I ne ba President balileka ukumposako amaano. Tabalemposako amano pati activites ayengi yotulekwata. Bena babika Mumbi Phiri kwati e Secretary General. Ine bambika fye kwati ndimuntu fye mupati. Mumwemshi wapitile naile ku ba Tonga, baliampokelela bwino bati ba kateka tabantashishepo iyo. Ine nga twalusa amailections aya ninshi nafileka fimapolitics. Bena balecibika kwati kwangala. Tabamwishiba Hakainde efyaba, boonse akatukaka, temntu ufwaya fyabuntuntungu iyo” said Chama.
Ninshi bakateka bengalayendela no munti uwaupwa elo nafi Dola (Silya) ifilisingo epofili? Ulya mayo tacindika mulume wakwe. Lekeni bakamupelefye ubulwele. Elo nga ba Post na ba watchdog baikata stoli iyi, ninshi ifwe ba PF patalala” complained Chama.
Ine nga awina fye HH, nkafumamo mu Zambia. Nalikwata ulupwa ulwingi ku Malawi na ku south Africa. Aya a ma elections we mwana nayakosa ngatatuchenjele ukwikatana, HH akatucita ububi. Abbantu ukuli koonse kowaya mu Zambia baleti ifwe ni ba kuboko, ulemona ati kuboko kwa Kambwili? Ala twapyaa twapulusha! Ulemona kwati HH na GBM kuti batwelela ifi ifyotulebacusha? Tabakatupanye boyi. Ine na Mu Zambia Railways ndefileka, nshilefwaya imilandu ingi mu 2017. Ninjishiba abanandi ba mu UPND balinjeba ati ine mulandu uwakubalilapo bakampela waku shoota umuntu ku mu Lobezi. Nawishiba ilya ena ni antempted mada so kuti nasafwila muchifungo. At lisit beena bakateka na Chishimba Kambwili bena wa corruption muma roads. But abalumendo abalengufwisha uluse ni Amos Chanda na Kaziya Zulu elo na Ka (Chilufya) Tayali. Aba beena bakafwila mucifungo. Tayali nalya sana impiya shapati.
added Chama.
He also talked about the tribal remarks he faked against HH saying he was advised by Father Frank Bwalya, Emmanuel Mwamba and Kelvin Sampa. Elo ifi ifyakubepesha HH, twaumfwene at fitwalilile nomba beena ba Lungu kwati balemutina HH. Lwabo akababomba. Post nabafilwa ukuisala, amalaiti balilundile elo babwesha, fyonse ifi cimo nokuimbila imaanda.
Mwaiche wandi ifwe ba PF takuli ichesu, ci GBM nacitonaulila a movoti yesu. Twalitumine abantu bakucipapata kuti cileke ukusapota aba Tonga cena cakana. So ifye mwandini tapali icesu. Yoonse Copperbelt na Lusaka ba Ngombe (UPND) bakasenda. Naukukwashala ukobatushilile ba Sata, ku Northern na Ku Mucinga ci Fat Albert (GBM) cilya ciletupoka. Cilekeni na co ba HH bakacicite disapoint mu 2017. Ine mwandini nalaleka fi ma politics. Elo tabakambone ba UPND mu 2017, nabalupwa lwandi nalibeeba ukuti bafwile ukwipekanya ukubutuka nga ba PF twalusa. Ine ngatwalusa teti njikale mu Zambia,ifintu twaiba nokonaula fyafula”, said Davis Chama.
On his side, the PF Media Publicity Vice Chairman complained that the Head of State was allowing his former boss Brian Hapunda to be so close to him despite him being relieved of his duties. Mr Chanda lamented that Brian Haapunda was given more chances to frequent State House and update the President on the activities of the UPND as though he was an Intelligence Officer.
” Ine mwandini bakalamba fyoonse ifintu ifyomulelanda nalifimona akale. Elo Amos Chanda na Kaziya Tabaishiba incito yabo. Bakateka tabalebacita advise bwino. Kwena teti babakanyeko ukwaenda naci Mumbi sure? Ine mwandi ndabimfwila uluse ba Lungu paantu HH takabaleke. Ifiintu baona ula fyafula. A matenda balepela ba bululu shabo, ifye tulecula. Amapange yoonse yesu ba Watcdog naba POST nabayeshiba. Katwishi ukotuleya. Ine mwandini ngatwalusa fye, nkeba fye abena Nkoombo na Mweetwa kuti bakambikemo fye mu UPND so that tabanjikete ba Police. Elo waliumfwa ati balefwaya bakabike (police) IG wabo? Ala tukacula mu 2017. Abena Malani na Lusambo ndebomfwila uluse pantu boonse bakaba mubwafya mundalama balepoka kubena Kaziya” concluded Sunday Chanda

Lungu and Mumbi dancing in church while every is praying

Lungu and Mumbi dancing in church while every is praying

Share this post